ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲਿਫਾਫਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

  • ਕੀ ਹੋਇਆ?
  • ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?
  • ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
  • ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਕੀ
ਜਦੋਂ
ਕੌਣ
ਵੇਰਵਾ

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ?

  • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
  • ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
  • ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ - ਦਾ ਅਪੀਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਵੈੱਬਪੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
  • ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਪੀਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੇਨ

ਗੁਪਤਤਾ

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ

PDF
858.13 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ V2.0

ਡਾਊਨਲੋਡ