ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

 • ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ,  
 • ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ, 
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ, 
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ 
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।

PDF
197.54 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੀਟੀ ਬਲੋਇੰਗ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ].

ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 

 • ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? 
 • ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? 
 • ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ? 
 • ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ। 
 • ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗੁਪਤਤਾ 

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਇਨਬਾਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਦਿ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।