ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਵਿਆਪਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ [21 ਜੂਨ 2019] ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਰੀਮਾਈਂਡਰ, ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਬੇਟਰਕਾਟਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?" 

 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਈਮੇਲਾਂ/ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

(a) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੂਕੀ ਬੈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   


ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, myBetterCotton ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
 • ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 
 • ਸੰਚਾਰ/ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ 
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ (ਵਰਚੁਅਲ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ) 
 • ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

 ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਈਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, myBetterCotton & Better Cotton Platform 
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, myBetterCotton ਅਤੇ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: 

ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਆਈਸੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 
ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੰਚਾਰ/ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ 
ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 

ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

(ਬੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਲੌਗਸ 
 • ਕੂਕੀਜ਼ 
 • Pixel ਟੈਗ ਜਾਂ GIF ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 
 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 • ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ, ਆਮ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਲੌਗਸ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤਾ; ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੂਕੀਜ਼ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। "ਕੂਕੀਜ਼" ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: (1) ਸਪੀਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ; (2) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ; (3) ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (4) ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

Pixel ਟੈਗ ਜਾਂ GIF ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀ ਬੈਨਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗਸ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ GIF (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ GIF ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲਿੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।  

Google ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ. ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵੈਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

ਭੂਗੋਲਿਕ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੱਗਇਨ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਡਬਲ-ਕਲਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਈਯੂ-ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ। 

ਵੀਡੀਓ ਏਕੀਕਰਣ 
ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ Vimeo ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Vimeo LLC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (“Vimeo”) ਵਿਖੇ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Vimeo ਨਾਲ ਏਮਬੈਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Vimeo ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤਹਿਤ Vimeo ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Vimeo ਸਰਵਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Vimeo ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ Vimeo ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ Vimeo ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ Vimeo ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਏਮਬੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Vimeo ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ Vimeo ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ Vimeo ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ Vimeo ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: https://vimeo.com/privacy 

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

 • ਦੱਸੀਆਂ ਸਦੱਸਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਖਾਤੇ/ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 • myBetterCotton ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਨ, ਚਰਚਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ;
 • ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ; 
 • ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ; 
 • ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ; 
 • ਇਵੈਂਟਾਂ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; 
 • ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ; 
 • ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ; ਅਤੇ 
 • ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 • ਨਾਮ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ myBetterCotton ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, Better Cotton ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ myBetterCotton 'ਤੇ)। 
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। 
 • ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; (ਬੀ) ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; (c) ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, (d) ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਜਾਂ (e) ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। 
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਰਿਟੇਲਰ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ (ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ BCP ਤੋਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ:
  • ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਉਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ)
  • ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ
  • ਤੁਹਾਡਾ BCP ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 140000-2
  • ਸਾਈਟ CoC ਪਹੁੰਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ
  • ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਪਰਕ (ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ)
  • BCP ਉਤਪਾਦ ਆਈ.ਡੀ
  • ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ
  • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਲਈ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
  • ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ (ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ-ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਮਨਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ)। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:

  • ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ
  • ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ
  • ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਗਾ
  • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਸ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। 

myBetterCotton
ਸੰਚਾਰ ਮਿਆਰੀ SSL ਅਤੇ HTTPS ਵਰਤ ਕੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਿੱਧੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਲੌਗਇਨ' ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ myBetterCotton ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, myBetterCotton ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] / [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ].

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਜੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]. 

ਡਾਟਾ ਧਾਰਨ ਨੀਤੀ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  
ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕੂਕੀਜ਼, Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ। ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ। 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ DSAR ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ. 

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ, ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ: 

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ 
ਕੁਝ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ISP, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISPs) ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] 

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 1 ਸਤੰਬਰ, 2022 
24 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹੱਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਨਾਮ
 • ਫੋਨ ਨੰਬਰ
 • ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ
 • ਉਹ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਉਹ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਉਹ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਮੈਂਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ
 • ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
 • ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
 • ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ
 • ਵਰਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ
 • ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਵਰਜਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
 • IP ਪਤਾ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 • ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: myBetterCotton ਦੀ ਵਰਤੋਂ)

ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
 • ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ
 • ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
 • ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
 • ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
 • ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
 •  

ਡਾਟਾ ਬੇਨਤੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ।