ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ।

ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਲਿਫਾਫਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ safeguarding@bettercotton.org

ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

  • ਕੀ ਹੋਇਆ?
  • ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?
  • ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
  • ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਕੀ
ਜਦੋਂ
ਕੌਣ
ਵੇਰਵਾ

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਗੁਪਤਤਾ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PDF
228.31 KB

ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ
105.57 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ - ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ