ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

PDF
7.52 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪਡੇਟਸ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਇੱਕੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2021 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
11.84 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪਡੇਟਸ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
2020 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
10.80 ਮੈਬਾ

2020 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਡੀ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
2018 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
2017 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
2016 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
2.58 ਮੈਬਾ

2016 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਜੋ 2014/15 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 2021/22 ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਠੋਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

PDF
11.36 ਮੈਬਾ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, 2014-2023 - ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, 2014-2023 - ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ.