ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ www.bettercotton.org ("ਵੈਬਸਾਈਟ") 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ("ਅਧਿਕਾਰ") ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
» ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ;
» ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: www.bettercotton.org। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
» ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਣ, ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਪਾਹ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਇਸ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ("ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ") ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਰਵਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ, ​​ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ html ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ - © ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ - ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ (ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਡੇਟਾ:

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।