ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ www.bettercotton.org ("ਵੈਬਸਾਈਟ") 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ BCI ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ("ਅਧਿਕਾਰ") ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੋ BCI ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
» ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ;
» ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ BCI ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: www.bettercotton.org। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
» ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ BCI ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ BCI ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ BCI ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਡੀਪ-ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। . ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, BCI ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ BCI ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BCI ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। BCI ਇਸਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ, BCI ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। BCI ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ BCI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

BCI, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (“ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ”) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਰਵਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। BCI ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

BCI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ BCI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। BCI ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ BCI ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ, ​​ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ html ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ - © ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ - ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ (ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਡੇਟਾ:

BCI ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੱਕ, BCI ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। BCI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ BCI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।