ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਫਾਈਬਰ ਖਪਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਫਾਈਬਰ ਖਪਤ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਪਾਹ ਗਣਨਾ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਖਪਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਲੱਭੋ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਫਾਈਬਰ ਖਪਤ ਮਾਪ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ.


ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਗਣਨਾ ਸਰੋਤ

ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

PDF
1.96 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
2.16 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਗੁਣਕ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਗੁਣਕ
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
768.92 KB

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਤਕਨੀਕੀ ਪੂਰਕ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਤਕਨੀਕੀ ਪੂਰਕ
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕਪਾਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ


ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰੋਤ

ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ