ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ, ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਕੂਕੀਜ਼।

ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਨਾਮ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼:

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇੰਕ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ IP-ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ IP-ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੋਕਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, GA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ IP-ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਉਸ IP-ਪਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Google Inc. ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ EU-US ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Google ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
_gid, _gcl_au, _ga, _utma

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।