ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

217 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 19

ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
172.17 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਸੂਲ
PDF
616.07 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਸੂਲ
PDF
5.17 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ
ਤਾਜਿਕ
french
ਅਰਬੀ
ਰੂਸੀ
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਲਾਤੀਨੀ)
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਸਿਰਿਲਿਕ)
ਫਰਮਾ
XLSX
52.91 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਬਚਨ
105.57 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
74.86 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
108.14 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੇਮਾਵਲੀ
ਬਚਨ
114.62 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅੱਪਡੇਟ
PDF
122.80 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਸੂਲ
PDF
9.56 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
130.80 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
3.86 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
217 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ