ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ — ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਆਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ

ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ (ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ) ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ - ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਫਲੋਰਾ

ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ (ਨਤੀਜੇ ਸੂਚਕ) ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ.

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ISEAL ਕੋਡ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ISEAL ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ isealalliance.org.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

PDF
1.17 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂਅਲ v4.3.1

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 441.00 KB

  ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ

 • ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮੀਖਿਆ 143.42 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ (LFs) ਲਈ ਲਾਗੂ 216.87 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ (PUs) ਲਈ ਲਾਗੂ 242.01 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਯੂਐਸ ਫਾਰਮਜ਼ 2022 152.86 KB

 • ਭਰੋਸਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 1.67 ਮੈਬਾ

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਸਰੋਤ

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 • ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 446.57 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਸੂਚੀ 167.27 KB

 • ਹਿੱਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ 114.62 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 3PV ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 108.14 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ - ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ 105.57 KB


ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ (ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ) 109.20 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ) 117.88 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਟੈਪਲੇਟ (ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ) 216.27 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨਿਟ ਸਪੋਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ) 143.33 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 537.32 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਪਲੇਟ (ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ) 109.83 KB

ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ (ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 107.61 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 120.67 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਟੈਪਲੇਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 226.34 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨਿਟ ਸਪੋਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 145.59 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 537.32 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 111.41 KB

ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 114.77 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ) 114.13 KB

ਪਰਿਵਰਤਨ/ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ

The ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ।

ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ(ਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਡੀਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਡੀਰੋਗੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 81.30 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਐਕਟਿਵ ਡੀਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ 23.73 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਡੀਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 94.28 KB

 • ਅਪਮਾਨਜਨਕ 3.1.3 - ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੂਚਕ 74.86 KB

ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਉਪਦੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਯੂਨਿਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਪੀਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

 1. ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 2. ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ (ਯੋਗ) ਅਪੀਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 35 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।

 • ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 128.63 KB

 • ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪੀਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫਾਰਮ 105.37 KB

 • ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪੀਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫਾਰਮ 104.47 KB

 • ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 2022 88.52 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਟੀ.ਆਰ 190.53 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਤਪਾਦਕ (ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ) ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ (ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2021-22) ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।. ਲਾਇਸੰਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਢੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਲੀਆ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂਅਲ v4.2 ਵੇਖੋ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੌਸਮੀਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟ ਮਿਤੀ ਲਈ 'ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ' ਵੇਖੋ।

PDF
572.83 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ 2022-23

ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
425.10 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ 2021-22

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ.

ਭਰੋਸਾ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭੋ ਸਰੋਤ ਭਾਗ.