સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

24 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

અરજી પત્ર
શબ્દ
104.00 KB

કસ્ટડી અપીલ ફોર્મની બેટર કોટન ચેઇન v1.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
99.96 KB

કસ્ટડી અપીલ પ્રક્રિયાની બેટર કોટન ચેઇન v1.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
150.02 KB

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન - રિસ્ક કેટેગરી એક્સ્પ્લેનર

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
એક્સએલએસએક્સ
60.75 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન: મંજૂર થર્ડ-પાર્ટી વેરિફાયર્સ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
એક્સએલએસએક્સ
186.73 KB

મલ્ટી-સાઇટ માટે બેટર કોટન CoC રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
પીડીએફ
131.68 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન - પાત્રતા માપદંડ

ડાઉનલોડ કરો શેર
હકીકત શીટ
પીડીએફ
159.65 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન v1.0 પરિશિષ્ટ - પરિભાષા અને વ્યાખ્યાઓ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.38 એમબી

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: વેપારીઓ અને વિતરકો માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
926.03 KB

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: જીનર્સ માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.14 એમબી

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડની બેટર કોટન ચેઇન: સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
327.12 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન: તૃતીય-પક્ષ ચકાસણી મંજૂરી પ્રક્રિયા

ડાઉનલોડ કરો શેર
પરિણામો
પીડીએફ
8.80 એમબી

કસ્ટડી પબ્લિક કન્સલ્ટેશનની બેટર કોટન ચેઇન: પ્રતિસાદનો સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
24 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો