સ્લાઇડ
કારકિર્દી

અમારી ગતિશીલ અને ઉત્સાહી ટીમનો ભાગ બનવામાં રસ ધરાવો છો? આ પૃષ્ઠ નિયમિતપણે અપડેટ કરવામાં આવે છે અને બધી ખાલી જગ્યાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે. જો કોઈ ખુલ્લી ખાલી જગ્યાઓ સૂચિબદ્ધ નથી, તો તકો ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે અપડેટ્સ માટે અમને LinkedIn અથવા Twitter પર અનુસરો.

10 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

કારકિર્દી

યોગ્ય કાર્ય સંયોજક - ઉઝબેકિસ્તાન

સ્થાન: ઉઝબેકિસ્તાન
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: 12 મહિના (લંબાવવાની સંભાવના સાથે)
છેલ્લી તારીખ: 10 / 04 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

ફાઇનાન્સ અને ઓપરેશન્સ કોઓર્ડિનેટર - ઉઝબેકિસ્તાન

સ્થાન: ઉઝબેકિસ્તાન
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: 12 મહિના (લંબાવવાની સંભાવના સાથે)
છેલ્લી તારીખ: 10 / 04 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

પ્રોગ્રામ ઓફિસર - ખાતરી (ભારત)

સ્થાન: નવી દિલ્હી
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 09 / 04 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

ટ્રેસેબિલિટી ઓપરેશન્સ મેનેજર – ભારત

સ્થાન: ભારત
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 09 / 04 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

MEAL મેનેજર

સ્થાન: જીનીવા, લંડન
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 09 / 04 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

ટ્રેસબિલિટી ઓપરેશન્સ મેનેજર

સ્થાન: લન્ડન
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 02 / 04 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

ફાયનાન્સ કોઓર્ડિનેટર – ભારત

સ્થાન: ભારત
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 31 / 03 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

બેટર કોટન જેન્ડર મેનેજર

સ્થાન: ભારત
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 26 / 03 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

સર્જનાત્મક ડિઝાઇન અધિકારી

સ્થાન: લન્ડન
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 26 / 03 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

કારકિર્દી

વરિષ્ઠ ERP કોઓર્ડિનેટર

સ્થાન: ભારત
પ્રારંભ તારીખ: ASAP
કરાર: કાયમી
છેલ્લી તારીખ: 19 / 03 / 2023
સંપૂર્ણ વર્ણન: પીડીએફ જુઓ

10 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો