સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

47 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 4

એક્સએલએસએક્સ
178.46 KB

LPs વિના બેટર કોટન GIF એક વર્ષનો બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
180.06 KB

LPs વગર બેટર કોટન GIF મલ્ટિયર બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
190.08 KB

એલપી સાથે બેટર કોટન GIF મલ્ટિયર બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
21.36 KB

બેટર કોટન GIF પ્રોજેક્ટ પ્લાન 2025-26 (ચીન પાર્ટનર્સ)

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
17.94 KB

બેટર કોટન GIF પ્રોજેક્ટ પ્લાન (1-વર્ષ)

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
19.34 KB

બેટર કોટન GIF પ્રોજેક્ટ પ્લાન - નવા ભાગીદારો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
7.06 એમબી

બેટર કોટન GIF મિશન અને વિઝન 2024

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
18.11 KB

બેટર કોટન GIF અસર અને પરિણામ યોજના 2025-28

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
4.07 એમબી

બેટર કોટન GIF માર્ગદર્શિકા 2025-26

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
2.56 એમબી

બેટર કોટન કોન્ફરન્સ 2024 – એજન્ડા

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
188.86 KB

બેટર કોટન GIF બજેટ ટેમ્પલેટ (LPs સાથે 1-વર્ષ)

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
198.23 KB

બેટર કોટન GIF 2025-26 બજેટ ટેમ્પલેટ (ચીન પાર્ટનર્સ)

ડાઉનલોડ કરો શેર
47 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો