સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો.
ફક્ત-સભ્યો માટેના સંસાધનોને ઍક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને લૉગ ઇન કરો માયબેટરકોટન

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

309 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 26

માર્ગદર્શન
પીડીએફ
514.90 KB

P&C v3.0 ચાઇલ્ડ લેબર ગ્લોબલ ગાઇડન્સ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
એક્સએલએસએક્સ
129.85 KB

P&C v.3.0 – બેટર કોટન CMR જંતુનાશકોની યાદી

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
એક્સએલએસએક્સ
127.42 KB

P&C v.3.0 – બેટર કોટન હાઈ એન્વાયર્નમેન્ટલ હેઝાર્ડ લિસ્ટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
એક્સએલએસએક્સ
133.56 KB

P&C v.3.0 – બેટર કોટન પ્રતિબંધિત જંતુનાશકોની યાદી

ડાઉનલોડ કરો શેર
સિદ્ધાંતો
એક્સએલએસએક્સ
142.92 KB

P&C v.3.0 – બેટર કોટન અત્યંત જોખમી જંતુનાશકોની યાદી

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ
એક્સએલએસએક્સ
126.50 KB

બેટર કોટન GIF નોલેજ પાર્ટનર ફંડ બજેટ ટેમ્પલેટ 25-26

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
178.46 KB

LPs વિના બેટર કોટન GIF એક વર્ષનો બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
180.06 KB

LPs વગર બેટર કોટન GIF મલ્ટિયર બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
190.08 KB

એલપી સાથે બેટર કોટન GIF મલ્ટિયર બજેટ ટેમ્પલેટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
21.36 KB

બેટર કોટન GIF પ્રોજેક્ટ પ્લાન 2025-26 (ચીન પાર્ટનર્સ)

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
17.94 KB

બેટર કોટન GIF પ્રોજેક્ટ પ્લાન (1-વર્ષ)

ડાઉનલોડ કરો શેર
એક્સએલએસએક્સ
19.34 KB

બેટર કોટન GIF પ્રોજેક્ટ પ્લાન - નવા ભાગીદારો

ડાઉનલોડ કરો શેર
309 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો