સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

270 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 23

ટૂલ
એક્સએલએસએક્સ
48.69 KB

પંચવર્ષીય આયોજન સાધન

ડાઉનલોડ કરો શેર
સભ્યપદ ફી
પીડીએફ
448.98 KB

સભ્યપદ ફીનું માળખું 2024

ડાઉનલોડ કરો શેર
અરજી પત્ર
શબ્દ
104.00 KB

કસ્ટડી અપીલ ફોર્મની બેટર કોટન ચેઇન v1.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
99.96 KB

કસ્ટડી અપીલ પ્રક્રિયાની બેટર કોટન ચેઇન v1.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.23 એમબી

કપાસના વપરાશને માપવા: સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકનકારો માટે સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ
શબ્દ
149.98 KB

પરિણામ ઘોષણા અને અનુરૂપતા આકારણી નમૂનો

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
415.69 KB

પરિણામો સૂચકાંકો સાથે કામ કરવું v2.6

ડાઉનલોડ કરો શેર
મિનિટ
પીડીએફ
206.02 KB

બેટર કોટન જનરલ એસેમ્બલી 2023: વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
મિનિટ
પીડીએફ
139.66 KB

બેટર કોટન જનરલ એસેમ્બલી 2023: મિનિટ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ઝાંખી
પીડીએફ
170.47 KB

બેટર કોટન લાર્જ ફાર્મ સિમ્પોસિયમ 2023 – ઇવેન્ટનો સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
14.37 એમબી

કપાસના વપરાશને માપવા: કપાસના વપરાશની આવશ્યકતાઓ અને માર્ગદર્શન

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
562.06 KB

બેટર કોટન લાઇસન્સ ધારકો 2023-24

ડાઉનલોડ કરો શેર
270 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો