સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
99.96 KB

કસ્ટડી અપીલ પ્રક્રિયાની બેટર કોટન ચેઇન v1.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
114.30 KB

ઓડિટરની નિમણૂક માટે GIF માર્ગદર્શિકા

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
327.12 KB

કસ્ટડીની બેટર કોટન ચેઇન: તૃતીય-પક્ષ ચકાસણી મંજૂરી પ્રક્રિયા

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
425.05 KB

કસ્ટડી મોનીટરીંગ અને એસેસમેન્ટ પ્રોસીજરની બેટર કોટન ચેઈન v1

ડાઉનલોડ કરો શેર

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ઉઝ્બેક (સિરિલિક)
પ્રક્રિયાઓ
શબ્દ
114.62 KB

હિતની ઘોષણાનો વિરોધાભાસ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
202.14 KB
BCI કાઉન્સિલ દ્વારા મંજૂર - 8 ડિસેમ્બર 2010 અને 29 જૂન 2012ના રોજ મંજૂર કરાયેલા સુધારા સાથે
ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
1.48 એમબી
આ નીતિ બેટર કોટન સ્ટાફ, સભ્યો, ભાગીદારો અને ફંડર્સને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે. તે બેટર કોટન દ્વારા ડેટાના સામયિક સંચારનો સંદર્ભ આપે છે
ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
શબ્દ
105.37 KB

ઉત્પાદક એકમો માટે બેટર કોટન અપીલ સબમિશન ફોર્મ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
શબ્દ
104.47 KB

મોટા ખેતરો માટે બેટર કોટન અપીલ સબમિશન ફોર્મ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
446.57 KB

ચકાસણીકર્તાઓ માટે મંજૂરી પ્રક્રિયાઓ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
128.63 KB

કપાસની વધુ સારી અપીલ પ્રક્રિયા

ડાઉનલોડ કરો શેર
પ્રક્રિયાઓ
પીડીએફ
452.65 KB

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2015-17 સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ અને રિવિઝન પ્રોસિજર

ડાઉનલોડ કરો શેર
12 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો