ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

23 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
XLSX
48.30 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
150.02 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
XLSX
60.75 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
XLSX
186.73 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
PDF
131.68 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
PDF
159.65 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
1.38 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
926.03 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
1.14 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੇਮਾਵਲੀ
PDF
327.12 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨਤੀਜੇ
PDF
8.80 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੇਮਾਵਲੀ
PDF
425.05 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਸਿਰਿਲਿਕ)
23 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ