શું તમે જાણવા માગો છો કે વિશ્વનો સૌથી મોટો કપાસ ટકાઉપણું કાર્યક્રમ શું છે? નવીનતમ વિકાસ સાથે અદ્યતન રહો અને નવા બેટર કોટન ત્રિમાસિક ન્યૂઝલેટરમાં વધુ સારા કપાસના ખેડૂતો, ભાગીદારો અને સભ્યો પાસેથી સાંભળો. બેટર કોટન સભ્યોને માસિક સભ્ય અપડેટ પણ મળે છે.

નીચે થોડી વિગતો મૂકો અને તમને આગલું ન્યૂઝલેટર પ્રાપ્ત થશે.