ਖਨਰੰਤਰਤਾ

ਸਟੀਵ ਹਾਵਰਡ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ Ikea ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਥਿਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਇਥੇ TED ਟਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ।

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ