ਭਰੋਸਾ

 
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਜਨ 3.1 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ BCI ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 3)।
  • ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਚਕ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇਤਫਾਕਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਇਸਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 6.4)।
  • ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 7.3)।
  • ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 10 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 9)।

ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ V3.1 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਨੇ BCI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ].

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ