ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

28 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 3

ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.12 ਮੈਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ GIF ਪਾਇਲਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.19 ਮੈਬਾ

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ
PDF
1.16 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮੀ ਪਹੁੰਚ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ
PDF
11.48 ਮੈਬਾ
ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
203.76 KB
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ 2030 ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸੰਖੇਪ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
3.39 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ V3.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
425.10 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ 2021-22

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
104.03 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਨੀਤ ਕੰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਟੀ.ਓ.ਆਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
191.38 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ P&C: 2021-2023 ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
140.81 KB

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
144.79 KB

ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟੂਲ
PDF
144.81 KB

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
28 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ