ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
269.81 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
105.59 KB

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0 ਅਨੁਵਾਦ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਬਚਨ
105.57 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ - ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
235.78 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
78.67 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
131.28 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਡੀਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
228.31 KB

ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
180.72 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
188.50 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ