ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

ਅਵਲੋਕਨ
PDF
1.55 ਮੈਬਾ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
203.76 KB
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ 2030 ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸੰਖੇਪ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
191.38 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
166.63 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
97.05 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
232.65 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
139.67 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
340.06 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
109.83 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
ਜ਼ਿਪ
2.03 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
143.42 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
161.78 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ