ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

209 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 18

ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
130.80 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
3.86 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
3.77 ਮੈਬਾ
ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਲਾਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਸਦੱਸਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
175.77 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
264.66 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
57.43 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
1.01 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.55 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
578.90 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
XLSX
52.62 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
78.67 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
209 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ