ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

21 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
105.59 KB

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0 ਅਨੁਵਾਦ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
PDF
616.07 KB

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0 ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਡਰਾਫਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
PDF
5.17 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ
ਤਾਜਿਕ
french
ਅਰਬੀ
ਰੂਸੀ
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਲਾਤੀਨੀ)
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਸਿਰਿਲਿਕ)
ਅਸੂਲ
PDF
9.56 ਮੈਬਾ

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
PDF
109.63 KB

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਜੀਵਨੀਆਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
PDF
112.05 KB

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਜੀਵਨੀਆਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
PDF
62.19 KB

ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਜੀਵਨੀਆਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
191.38 KB

ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
140.81 KB

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
144.79 KB

ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟੂਲ
PDF
144.81 KB

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ: ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
21 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ