ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ।
ਸਿਰਫ਼-ਮੈਂਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ myBetterCotton

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

28 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 3

ਅਸੂਲ
XLSX
129.85 KB

P&C v.3.0 – ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ CMR ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
XLSX
127.42 KB

P&C v.3.0 - ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
XLSX
133.56 KB

P&C v.3.0 – ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਰਜਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
XLSX
142.92 KB

P&C v.3.0 – ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
196.65 KB

P&C v.3.0 - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
141.77 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ v2.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
105.59 KB

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0 ਅਨੁਵਾਦ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
PDF
616.07 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ P&C: 2021-2023 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਡਰਾਫਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
PDF
5.17 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ
ਤਾਜਿਕ
french
ਅਰਬੀ
ਰੂਸੀ
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਲਾਤੀਨੀ)
ਉਜ਼ਬੇਕ (ਸਿਰਿਲਿਕ)
ਤੁਰਕ
ਅਸੂਲ
PDF
9.56 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ P&C: 2021-2023 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
28 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ