ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

23 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
130.80 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
1.01 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
377.78 KB
ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
152.86 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
242.01 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
216.87 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
webinar
PDF
1.90 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
220.18 KB
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹੱਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਫਰਮਾ
ਬਚਨ
121.57 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ
ਬਚਨ
122.67 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
23 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ