12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

ਪੇਸ਼ੇ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ, ਲੰਡਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਸਥਾਈ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ - ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: 12 ਮਹੀਨੇ (ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ)
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 16 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ - ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: 12 ਮਹੀਨੇ (ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ)
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 10 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ - ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: 12 ਮਹੀਨੇ (ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ)
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 10 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ - ਭਰੋਸਾ (ਭਾਰਤ)

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਸਥਾਈ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 09 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ - ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ - ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: 13 / 04 / 2023
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 02 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ - ਭਾਰਤ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਸਥਾਈ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 09 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਪੇਸ਼ੇ

MEAL ਮੈਨੇਜਰ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਨੇਵਾ, ਲੰਡਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਸਥਾਈ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 09 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੰਡਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਸਥਾਈ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 02 / 04 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪੇਸ਼ੇ

ਵਿੱਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ - ਭਾਰਤ

ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: ASAP
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਸਥਾਈ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 31 / 03 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ - ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2024

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: 01 / 05 / 2023
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਆਰਐੱਫ ਪੀ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 31 / 03 / 2023
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: PDF ਦੇਖੋ

12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ