બિન-BCI સભ્યો માટે કોટન પ્લેટફોર્મની વધુ સારી ઍક્સેસ