ઇવેન્ટ્સ કૅલેન્ડર

M સોમ

T તમારા

W બુધ

T સંગ્રહ

F મફત

S શનિ

S સન

0 ઇવેન્ટ્સ,

1 ઇવેન્ટ,

-

રિટેલર અને બ્રાન્ડ સોર્સિંગ અને કોમ્યુનિકેશન્સ તાલીમ

0 ઇવેન્ટ્સ,

1 ઇવેન્ટ,

-

છૂટક વિક્રેતાઓ અને બ્રાન્ડ્સ માટે કપાસનો સારો પરિચય

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

2 ઇવેન્ટ્સ,

-

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડ (સત્ર 1) ની બેટર કોટન ચેઇનનો પરિચય

-

કસ્ટડી સ્ટાન્ડર્ડ (સત્ર 2) ની બેટર કોટન ચેઇનનો પરિચય

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

2 ઇવેન્ટ્સ,

-

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: અંગ્રેજી

-

માર્કેટિંગ ટીમો માટે બેટર કોટન ક્લેઈમ ટ્રેનિંગ

1 ઇવેન્ટ,

-

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: ટર્કિશ

1 ઇવેન્ટ,

-

વિમેન ઇન કોટન: વુમન ઇન એક્શન વિથ માર્સેલા અલ્બેનેઝ

1 ઇવેન્ટ,

-

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: પોર્ટુગીઝ

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

2 ઇવેન્ટ્સ,

-

2030 વ્યૂહરચના વેબિનાર શ્રેણી: ક્ષેત્રમાં હકારાત્મક સામાજિક અસર પહોંચાડવી (સત્ર 1)

-

2030 વ્યૂહરચના વેબિનાર શ્રેણી: ક્ષેત્રમાં હકારાત્મક સામાજિક અસર પહોંચાડવી (સત્ર 2)

0 ઇવેન્ટ્સ,

1 ઇવેન્ટ,

-

સપ્લાયર તાલીમ કાર્યક્રમ: મેન્ડરિન

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

1 ઇવેન્ટ,

-

સપ્લાયર્સ અને ઉત્પાદકો માટે વધુ સારા કપાસનો પરિચય

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,

0 ઇવેન્ટ્સ,