સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

65 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 6

પ્રતિભાવ દસ્તાવેજ
પીડીએફ
159.71 KB

મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સ: ભારતમાં કપાસના ખેડૂતો પર વધુ સારા કપાસની અસરને માન્યતા આપવી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.63 એમબી

અહેવાલ: ભારતના પશ્ચિમ અને પાકિસ્તાનના દક્ષિણ પંજાબમાં કપાસની ખેતીની પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનો આધારરેખા અભ્યાસ

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
141.77 KB

વધુ સારા કપાસના સિદ્ધાંતો અને માપદંડ માટે સંદર્ભની શરતો v2.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
172.17 KB

બેટર કોટન રિસ્ક પોલિસી

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
108.14 KB

વધુ સારી કોટન 3PV લાયકાત અને યોગ્યતાની આવશ્યકતાઓ

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
235.78 KB

બેટર કોટન બેન્ચમાર્કિંગ પ્રોગ્રામ પોલિસી 2022

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
572.09 KB

બેટર કોટન લાઇસન્સ ધારકો 2022-23

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
57.43 KB
નીતિ
પીડીએફ
858.13 KB

કપાસની વધુ સારી ફરિયાદો નીતિ અને પ્રક્રિયાઓ V2.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
578.90 KB

ખાતરી પરિણામોનો અહેવાલ 2021-22

ડાઉનલોડ કરો શેર
65 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો