સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

28 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 3

વ્યૂહરચના
પીડીએફ
1.16 એમબી
ડાઉનલોડ કરો
વ્યૂહરચના
પીડીએફ
11.48 એમબી
આ બેટર કોટનનો ચેન્જ ફોર ધ બેટર એજન્ડા છે.
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
203.76 KB
બેટર કોટનની 2030 વ્યૂહરચનાનો એક પાનાનો સારાંશ, બેટર કોટનના મિશન, વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશો, મુખ્ય થીમ્સ અને અસર લક્ષ્યોની રૂપરેખા.
ડાઉનલોડ કરો
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
3.39 એમબી
ડાઉનલોડ કરો
પીડીએફ
425.10 KB
ડાઉનલોડ કરો
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
104.03 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
191.38 KB
ડાઉનલોડ કરો
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
140.81 KB
ડાઉનલોડ કરો
સંદર્ભ શરતો
પીડીએફ
144.79 KB
ડાઉનલોડ કરો
સંદર્ભ શરતો ટૂલ
પીડીએફ
144.81 KB
ડાઉનલોડ કરો
માર્ગદર્શન
પીડીએફ
1.39 એમબી
ડાઉનલોડ કરો
28 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો