સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

13 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 2

રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
232.24 KB

ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં મહિલા કામદારો: પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવનો કેસ સ્ટડી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1,020.20 KB

વૈશ્વિક ધોરણોની જરૂરિયાતો અને સ્થાનિક ખેડૂતોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવી: પાકિસ્તાન અને ભારતમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવના અમલીકરણ ભાગીદારો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
1.54 એમબી

2018-19 કપાસની સિઝનના ખેડૂત પરિણામો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
176.02 KB

વધુ સારી કોટન એચસીવી પ્રક્રિયા: નાના ધારકો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
191.81 KB

વધુ સારી કપાસ એચસીવી પ્રક્રિયા: મધ્યમ અને મોટા ખેતરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
321.57 KB

વધુ સારી કપાસની સામાન્ય જરૂરિયાતો - નાના ધારકો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
339.36 KB

વધુ સારી કપાસની સામાન્ય જરૂરિયાતો - મધ્યમ ખેતરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
341.29 KB

વધુ સારી કપાસની સામાન્ય જરૂરિયાતો - મોટા ખેતરો

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
264.63 KB

વધુ સારી કપાસની રાષ્ટ્રીય અર્થઘટન પ્રક્રિયા

ડાઉનલોડ કરો શેર
પીડીએફ
11.51 એમબી

કપાસના વધુ સારા સિદ્ધાંતો અને માપદંડ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
2.36 એમબી

2017-18 કપાસની સિઝનના ખેડૂત પરિણામો

ડાઉનલોડ કરો શેર
13 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો