સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો.
ફક્ત-સભ્યો માટેના સંસાધનોને ઍક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને લૉગ ઇન કરો માયબેટરકોટન

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

8 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

ટૂલ
એક્સએલએસએક્સ
48.69 KB

પંચવર્ષીય આયોજન સાધન

ડાઉનલોડ કરો શેર
સંદર્ભ શરતો ટૂલ
પીડીએફ
144.81 KB

કુદરતી સંસાધન કાર્યકારી જૂથ: સંદર્ભની શરતો

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટૂલ
શબ્દ
117.88 KB

બેટર કોટન એસેસમેન્ટ ફીલ્ડ ચેકલિસ્ટ (નાના ધારકો માટે)

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટૂલ
શબ્દ
109.20 KB

બેટર કોટન ઇન્ટરનલ એસેસમેન્ટ ફીલ્ડ બુક (નાના ધારકો માટે)

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટૂલ
શબ્દ
107.61 KB

બેટર કોટન ઇન્ટરનલ એસેસમેન્ટ ફીલ્ડ બુક (મધ્યમ ખેતરો માટે)

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટૂલ
એક્સએલએસએક્સ
48.38 KB

બેટર કોટન ફાઇવ-યર સોર્સિંગ સ્કેલ અપ ટૂલ

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ ટૂલ
એક્સએલએસએક્સ
52.30 KB

કપાસના વપરાશનું માપન: વધુ સારું કપાસ વાર્ષિક કપાસ વપરાશ સબમિશન

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ ટૂલ
એક્સએલએસએક્સ
436.75 KB
રિટેલર અને બ્રાન્ડ સભ્યો માટે તેમના કુલ વાર્ષિક કપાસ ફાઇબર વપરાશની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરવા માટેનું વૈકલ્પિક સાધન.
ડાઉનલોડ કરો શેર
8 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો