સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

37 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 4

રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.52 એમબી
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા.
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
7.18 એમબી

ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ રિપોર્ટ, 2014-2023 - એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
1.67 એમબી

ખાતરી પરિણામોનો અહેવાલ 2022-23

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
16.24 એમબી
આ રિપોર્ટ 2022-23 સિઝનમાં GIF ની કેટલીક સિદ્ધિઓ અને ફંડ દ્વારા જ કરવામાં આવેલા ફેરફારોની સમીક્ષા કરે છે.
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
11.84 એમબી
પાછલા વર્ષ અને કપાસની સિઝનના મુખ્ય બેટર કોટન અપડેટ્સ, સફળતાઓ અને પડકારો શેર કરવા
ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
2.58 એમબી

2016 વાર્ષિક અહેવાલ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
3.09 એમબી

બેટર કોટન ગ્રોથ એન્ડ ઈનોવેશન ફંડનો વાર્ષિક અહેવાલ 2020-21

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
232.24 KB

ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં મહિલા કામદારો: પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવનો કેસ સ્ટડી

ડાઉનલોડ કરો શેર
37 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો