સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 1

ઝાંખી
પીડીએફ
1.55 એમબી
આ દસ્તાવેજ બેટર કોટનના વર્તમાન વ્યૂહાત્મક સમયગાળા માટે બેટર કોટન ગ્રોથ અને ઇનોવેશન ફંડના વિઝન, મિશન, મૂલ્યો અને ઉદ્દેશો નક્કી કરે છે.
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
203.76 KB
બેટર કોટનની 2030 વ્યૂહરચનાનો એક પાનાનો સારાંશ, બેટર કોટનના મિશન, વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશો, મુખ્ય થીમ્સ અને અસર લક્ષ્યોની રૂપરેખા.
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
191.38 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
166.63 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
97.05 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
232.65 KB
ડાઉનલોડ કરો

આ દસ્તાવેજ નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે:
ચિની
ઝાંખી
પીડીએફ
139.67 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
340.06 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
109.83 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
ઝિપ
2.03 એમબી
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
143.42 KB
ડાઉનલોડ કરો
ઝાંખી
પીડીએફ
161.78 KB
ડાઉનલોડ કરો
12 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો