સ્લાઇડ
રિસોર્સ લાઇબ્રેરી

ડાઉનલોડ કરવા માટે PDF અને અન્ય ઉપયોગી ફાઇલો સહિત અમારી દસ્તાવેજોની લાઇબ્રેરીમાં શોધો.
ફક્ત-સભ્યો માટેના સંસાધનોને ઍક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને લૉગ ઇન કરો માયબેટરકોટન

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

25 પરિણામો મળ્યા

1 પેજમાં 3

સિદ્ધાંતો
પીડીએફ
9.56 એમબી

બેટર કોટન પી એન્ડ સી: 2021-2023 પુનરાવર્તન - પ્રતિસાદનો જાહેર પરામર્શ સારાંશ

ડાઉનલોડ કરો શેર
નીતિ
પીડીએફ
858.13 KB

કપાસની વધુ સારી ફરિયાદો નીતિ અને પ્રક્રિયાઓ V2.0

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
168.98 KB

સારાંશ: ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
1.55 એમબી

ટકાઉ કપાસની ખેતી તરફ: ઈન્ડિયા ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી – વેજેનિન્જેન યુનિવર્સિટી એન્ડ રિસર્ચ

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ
પીડીએફ
3.09 એમબી

બેટર કોટન ગ્રોથ એન્ડ ઈનોવેશન ફંડનો વાર્ષિક અહેવાલ 2020-21

ડાઉનલોડ કરો શેર
ટેમ્પલેટ
શબ્દ
109.83 KB

બેટર કોટન એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ ટેમ્પલેટ (નાના ધારકો માટે)

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
232.24 KB

ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન્સમાં મહિલા કામદારો: પાકિસ્તાનમાં બેટર કોટન ઇનિશિયેટિવનો કેસ સ્ટડી

ડાઉનલોડ કરો શેર
રિપોર્ટ પરિણામો
પીડીએફ
24.56 એમબી

આઉટલાઈન ઈન્ડિયા દ્વારા ગુજરાતના ધોરાજીમાં જોખમી જંતુનાશકને દૂર કરવાનું ઝડપી આકારણી

ડાઉનલોડ કરો શેર
25 પરિણામો મળ્યા

આ પાનું શેર કરો