Βιωσιμότητα

Νωρίτερα φέτος, η BCI έλαβε διετής επιχορήγηση από την ISEAL Innovations Fund* προκειμένου να διερευνηθεί πώς τα τρέχοντα συστήματα της BCI και το Better Cotton Standard θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε μια προσέγγιση τοπίου ή δικαιοδοσίας.

Ως μέρος του έργου ATLA (Adaptation to Landscape Approach) της BCI, η BCI υπέγραψε διετής συμφωνία με Η Πρωτοβουλία Proforest, η οποία θα υποστηρίξει την παγκόσμια στρατηγική της BCI για την προσαρμογή του τοπίου και θα επιβλέπει δύο πιλοτικά έργα στο Πακιστάν και την Τουρκία. Σε αυτό το ιστολόγιο, μιλάμε με τον Gregory Jean, Standard & Learning Manager στην BCI, για να διερευνήσουμε τι θα σήμαινε μια προσέγγιση τοπίου για την BCI.

Τι είναι μια προσέγγιση τοπίου (ή δικαιοδοσίας);

Μια προσέγγιση τοπίου στοχεύει να συγκεντρώσει τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς (όπως παραγωγούς, εταιρείες προμήθειας, κυβερνήσεις, κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ και επενδυτές) σε μια συγκεκριμένη περιοχή, να συμφωνήσουν σε στόχους βιωσιμότητας, να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και να μοιραστούν την παρακολούθηση και επαλήθευση στόχων και στόχων. Η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι ζητήματα όπως η διαχείριση των υδάτων, η μετατροπή των οικοτόπων, τα δικαιώματα γης και η αγροτική ανάπτυξη συχνά αντιμετωπίζονται καλύτερα σε μεγαλύτερη κλίμακα, αντί να εξετάζεται η βιωσιμότητα ενός μεμονωμένου αγροκτήματος ή μονάδας παραγωγού. Από οικολογική και κοινωνική άποψη, αυτό το σημείο ενισχύεται από την πραγματικότητα ότι τα αγροκτήματα και οι παραγωγικές μονάδες δεν λειτουργούν μεμονωμένα αλλά αποτελούν μέρος ευρύτερων, διασυνδεδεμένων τοπίων.

Γιατί η BCI αποφάσισε να διερευνήσει αυτήν την προσέγγιση;

Όπως και με άλλα πρότυπα βιωσιμότητας σε επίπεδο αγροκτήματος, είμαστε ανοιχτοί στην εξερεύνηση ευκαιριών που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του αντίκτυπού μας σε ευρύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα πέρα ​​από το αγρόκτημα. Οι εκμεταλλεύσεις βαμβακιού και οι μονάδες παραγωγής (ομάδες BCI Farmers από μικρές ή μεσαίες εκμεταλλεύσεις από την ίδια κοινότητα ή περιοχή) δεν υπάρχουν μεμονωμένα – αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου διασυνδεδεμένου τοπίου. Το έργο BCI ATLA θα δώσει την ευκαιρία στην BCI να διερευνήσει πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί το Better Cotton Standard System πέρα ​​από το επίπεδο του αγροκτήματος και εάν είναι σε καλή θέση για να έχει θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις πέρα ​​από τις υπάρχουσες φάρμες και μονάδες παραγωγών.

Πώς μπορεί μια προσέγγιση τοπίου να ωφελήσει τους BCI Farmers;

Οι μικροκαλλιεργητές συνήθως αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την εφαρμογή πιο υπεύθυνων και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, καθώς συχνά δεν έχουν πρόσβαση στους πόρους που απαιτούνται για να το κάνουν, όπως εκπαίδευση, συγκεκριμένες τεχνολογίες ή πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και μικρή πρόοδο στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που είναι πιο αποτελεσματικές. Μέσω μιας πρωτοβουλίας τοπίου ή δικαιοδοσίας, οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από τη συλλογική δράση σε μεγαλύτερη κλίμακα, αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις και αποκτώντας πρόσβαση σε βιώσιμες χρηματοδοτικές επιλογές και εμπορικές ευκαιρίες. Οι πρωτοβουλίες τοπίου ή δικαιοδοσίας μπορούν να παρέχουν έναν συνδυασμό υποστήριξης, δράσης και παρακολούθησης των απαιτήσεων βιωσιμότητας που ισχύουν πέρα ​​από την πύλη του αγροκτήματος, γεγονός που προσφέρει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο συμπερίληψης των μικροκαλλιεργητών στις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού.

Πείτε μας περισσότερα για τα επερχόμενα πιλοτικά έργα. Τι θα εξερευνήσουν/δοκιμάσουν επί τόπου η BCI και η Proforest Initiative;

Στην Τουρκία, η BCI συνεργάστηκε με το WWF για να διερευνήσει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τοπίου στη λεκάνη Buyuk Menderes. Μαζί με τη συντονισμένη δέσμευση των ενδιαφερομένων, τη δημιουργία ικανοτήτων και την υπεράσπιση στην περιοχή, θα αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες οικοσυστήματος (για παράδειγμα, τον ρόλο των δασών στη διατήρηση του εδάφους και την ποιότητα του νερού) στη λεκάνη και θα δοκιμάσουμε νέους δείκτες απόδοσης και παρακολούθησης που ισχύουν σε επίπεδο τοπίου.

Στο Πακιστάν, η εστίαση είναι στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Better Cotton Standard System μπορεί να ενσωματωθεί στο κρατικό σύστημα του Πακιστάν, σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς μέσω μιας προσέγγισης δικαιοδοσίας. Η BCI θα οργανώσει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ενδιαφερομένων για να παρέχει στρατηγικές συμβουλές και να βοηθήσει στην ενσωμάτωση της προσέγγισης BCI στα υπάρχοντα κυβερνητικά πλαίσια και στις υπηρεσίες επέκτασης. Αυτό το πιλοτικό θα επιτρέψει στην BCI να βελτιώσει την εθνική μας στρατηγική ενσωμάτωσης, χτίζοντας την ικανότητα των κυβερνητικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας και των ενώσεων παραγωγών, να αναλάβουν πλήρως την κυριότητα της εφαρμογής του Better Cotton Standard System.

Πώς φαντάζεστε ότι αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει τα συστήματα και το Standard της BCI;

Μια προσέγγιση τοπίου θα μπορούσε να δώσει στην BCI την ευκαιρία να συνεργαστεί με ένα ευρύτερο φάσμα εταίρων (συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων), να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές μας σε κλίμακα και να συνδυάσει διάφορους τύπους υποστήριξης που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην πιο υπεύθυνη παραγωγή βαμβακιού με διάφορους τρόπους . Η προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει μια πιθανή λύση στις προκλήσεις που βρίσκονται εκτός ελέγχου των μεμονωμένων βαμβακοκαλλιεργητών, για παράδειγμα, η προστασία των προστατευόμενων περιοχών ή η αναγνώριση των κοινοτικών δικαιωμάτων. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν επίσης να προσφέρουν μια πλατφόρμα για νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και κίνητρα για αλλαγή, να επιτύχουν μετασχηματισμό σε κλίμακα και να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση μιας περιοχής.

Η στροφή σε μια προσέγγιση του τοπίου απαιτεί τη δημιουργία συνεργατικών συμπράξεων για την προώθηση της αλλαγής επί τόπου και για τη δημιουργία των ευνοϊκών συνθηκών (που μπορεί να περιλαμβάνουν την κινητοποίηση των κυβερνήσεων, την οργάνωση του σχεδιασμού χρήσης γης ή την εξασφάλιση και μόχλευση χρηματοδότησης για το κλίμα και βιώσιμης χρηματοδότησης) που απαιτούνται για την υιοθέτηση πιο βιώσιμων πρακτικών σε μια περιοχή ή δικαιοδοσία. Μέσω του πολυμετοχικού μοντέλου και της δομής μελών της, η BCI βρίσκεται σε καλή θέση να ηγηθεί αυτής της αλλαγής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσεγγίσεις τοπίου και δικαιοδοσίας εδώ.

Αναζητήστε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την προσαρμογή της BCI σε πιλότους προσέγγισης τοπίου το 2021.

*Αυτό το έργο κατέστη δυνατό χάρη σε επιχορήγηση από το ISEAL Innovations Fund, το οποίο υποστηρίζεται από την Ελβετική Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων ΣΤΕΓΝΟΣ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα