Η ISEAL, το WWF και η Rainforest Alliance έχουν αναπτύξει έναν νέο ιστότοπο, το Evidensia, ο οποίος συγκεντρώνει αξιόπιστη έρευνα για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας για να επιτρέψει τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Αξιόπιστα στοιχεία στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις στην αντιμετώπιση πιεστικών προκλήσεων βιωσιμότητας σε κλίμακα. Επί του παρόντος, πολλές από τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των εργαλείων βιωσιμότητας δεν παρουσιάζονται σε μια εύκολα κατανοητή μορφή που είναι χρήσιμη για ανάλυση προσανατολισμένη στις αποφάσεις. Αυτό καθιστά δύσκολο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εντοπίσουν και να κατανοήσουν εύκολα ποιες πληροφορίες υπάρχουν ήδη σχετικά με τις επιπτώσεις, την αποτελεσματικότητα και την επιχειρηματική αξία των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η ISEAL, η WWF και η Rainforest Alliance έχουν αναπτύξει έναν νέο ιστότοπο, Evidensia, το οποίο συγκεντρώνει αξιόπιστη έρευνα για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας για να επιτρέψει τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το Evidensia έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηγετών επιχειρήσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ερευνητών. Φιλοξενεί στοιχεία και πληροφορίες για μια σειρά εργαλείων και προσεγγίσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων προτύπων, κωδίκων προμήθειας εταιρειών και προσεγγίσεων δικαιοδοσίας.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου καλύπτει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων βιωσιμότητας, από την κλιματική αλλαγή και την αποψίλωση των δασών έως τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του νερού. Το περιεχόμενο εκπροσωπείται σε μια ποικιλία μορφών, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών, εκθέσεων αξιολόγησης και περιπτωσιολογικών μελετών. Είναι επίσης εύκολα προσβάσιμο και χρησιμοποιήσιμο μέσω μιας σειράς εργαλείων αναζήτησης, φιλτραρίσματος και χαρτογράφησης.

Η ύπαρξη ενός ιστότοπου που συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες καθιστά δυνατό τον σαφή εντοπισμό των ερευνητικών κενών και προτεραιοτήτων για τους ερευνητές και τους χρηματοδότες. Αυτό ελαχιστοποιεί την επικάλυψη ή την εσφαλμένη ευθυγράμμιση των ερευνητικών προσπαθειών.

Μέσω αυτών των προσπαθειών, το Evidensia μπορεί να βοηθήσει εταιρείες και άλλους να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για βιώσιμη παραγωγή και προμήθεια, και θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων και προσεγγίσεων βιωσιμότητας.

https://www.evidensia.eco.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα